Fișa de Proiect

" Proiect integrat de regenerare urbană "

Nota Comisiei

Proiect in derulare
In cadrul Proiectului “Revizuire Plan Urbanistic General ” se construieste si un sistem informatic care are la baza o platforma GIS ce va fi integrat in Baza de date Urbane la sfarsitul proiectului si care are ca functiuni inclusiv analiza spatiala a datelor si informatiilor spatiului urban.

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

Proiect integrat de regenerare urbană
Smart City, respectiv Oraş Digital
Bucuresti
2-3 ani
Primaria Municipiului Bucuresti


Iniţiatorul proiectului
Gontariu
Nicolae-Dragos


II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Plecând de la ideea că într-un mediu urban, aflat într-o continuă transformare, nevoile, necesitățile și pretențiile cetățenilor sunt diversificate (de la calitatea infrastructurii rutiere, lipsa locurilor de parcare, a spațiilor verzi, problemele legate de mobilitate și accesibilitate, transportul în comun etc.) se propune abordarea politicilor integrate de planificare spațială într-un proces general de regenerare urbană.
Scopul principal al regenerării urbane este de a schimba în mod deliberat mediul urban și de a injecta o nouă vitalitate prin ajustarea planificată a zonelor existente ca răspuns al cerințelor prezente și viitoare. Regenerarea urbană este adesea prezentată ca un proces natural prin care mediul urban, văzut ca o entitate vie, este supus transformărilor. Cu trecerea anilor, transformările au loc inevitabil, permițându-i orașului regenerarea într-un mod constant, natural și organic. Orașul este un fenomen deschis, adică, este într-un proces de transformare continuă. Forma urbană, la un moment dat, poate apărea ca o stare de tranziție între un trecut și un viitor. Urbanul este locul unde se perpetuă transformări, iar la o simplă examinare, acestea apar ca un proces continuu. Din aceste transformări provine interpretarea orașului ca un organism cu legile lui de dezvoltare.
Obiectivul fundamental îl constituie aplicarea câtorva principii care conduc fie la revitalizarea oricărei sau tuturor sectoarelor din structura urbană care nu îndeplinesc funcțiile pentru care au fost proiectate fie la remodelarea scheletului urban în scopul celei mai bune utilizări.
Scopul scontat prezintă joncțiunea dintre analiza spațială și regenerarea urbană aplicată în contextul dezvoltării durabile instrumentată cu ajutorul tehnicilor și metodelor specifice unui sistem informatic geografic – prescurtat și numit în continuare GIS. Analiza spațială este punctul crucial pentru acest GIS deoarece include toate transformările, manipulările și metodele care pot fi aplicate datelor geografice pentru a adăuga valoare acestora, pentru sprijinirea deciziilor, pentru generarea predicțiilor precum și pentru descoperirea modelelor și anomaliilor care nu sunt imediat evidente.
Legat de localizarea implementării unui astfel de proiect, acesta poate fi aplicat la nivel de sector ca mai apoi, pe baza rezultatelor obținute, extrapolarea să includă tot Municipiul București.
Din punct de vedere tehnic, proiectul integrat de regenerare urbană reprezintă un instrument informatic ce aduce în vizorul producătorului amenajării realitatea de pe teren (datele de intrare) și pe baza căreia sunt generate strategiile și direcțiile de dezvoltare, predicțiile sau cea mai bună utilizare prin compararea diferitelor scenarii de planificare spațială. Practic datele culese de pe teren (de ex.: lucrări de măsurare a suprafețelor, de inventariere a cantității și calității mobilierului urban, a spațiilor verzi, a spațiilor de joacă, a terenurilor de agrement etc.), cu ajutorul senzorilor (de temperatură, de presiune etc.) sau ale echipamentelor tehnice (scanere laser, tablete conectate la sistemul informatic etc.) ce constituie datele de intrare ale sistemului informatic sunt analizate din diverse puncte de vedere, în funcție de nivelul de intervenție, și pot produce cele mai bune scenarii sau propuneri de planificare a spațiului urban facilitând rolul factorului de decizie și diminuarea timpului de punere în operă.
Astfel, domeniul în care se înscrie proiectul poate fi unul exhaustiv și care să bifeze domeniile propuse de aplicare.
Cu alte cuvinte, se propune guvernanţa urbană ca un nou mod de administrare a orașului, bazată pe o viziune strategică comună asupra dezvoltării și pe distribuirea responsabilităților între actorii urbani.
Proiectul integrat de regenerare urbană este un proiect colectiv, care integrează proiecte politice, economice și sociale. Aceste proiecte se elaborează și se redefinesc în cursul unui proces care asociază actorii urbani tradiționali - administrația publică, dar și actorii noi - reprezentanți ai cetățenilor, organizații profesionale, investitori naționali și internaționali.
Proiectele de regenerare urbană se realizează pe zone urbane precis delimitate în spațiu care prezintă un cumul de disfuncții, însă abordarea integrată a problemelor acestor zone poate contribui la contracararea dezechilibrelor de dezvoltare la nivelul întregii localităţi. O dezvoltare echilibrată a orașului poate contribui la sporirea competitivităţii sale locale și regionale.
Paşii necesari realizării unui proiect integrat de regenerare urbană:
1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului se realizează în mod participativ, cu implicarea comunităţii locale, în baza unei analize multicriteriale a situaţiei actuale a zonei care implică definirea rolului oraşului în sistemul urban naţional şi regional, caracterizarea din punct de vedere demografic, economic, investiţional, istoric și al calităţii spaţiilor publice.
2. Identificarea nevoilor de regenerare urbană din cadrul strategiei de dezvoltare a oraşului.
3. Identificarea zonelor care necesită proiecte integrate de regenerare urbană a căror rezolvare duce la atingerea unor obiective stabilite prin strategie.
4. Construirea pentru fiecare zonă a unui proiect de regenerare urbană prin parcurgerea următoarelor etape:
a) analiza SWOT a zonei;
b) diagnosticul zonei;
c) stabilirea viziunii, obiectivelor şi al programului urban de acţiune.
5. Identificarea partenerilor relevanţi, definirea responsabilităţilor, configurarea şi instituţionalizarea parteneriatului pentru implementarea proiectului presupune următorii paşi:
a) identificarea actorilor relevanţi şi a intereselor privind proiectul;
b) explorarea capacităţii şi a domeniilor de angajare în parteneriat pentru abordarea şi implementarea proiectului.
6. Identificarea şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului integrat de regenerare urbană.
7. Asigurarea managementului implementării şi a controlului proiectului de regenerare urbană priveşte organizarea în cadrul planului de management pentru implementarea proiectului a următoarelor aspecte:
a) planul/calendarul de activităţi, responsabilităţi;
b) planul/calendarul de alocare a resurselor;
c) procedurile de cooperare;
d) procedurile de monitorizare, evaluare şi control (lista de indicatori, termene);
e) procedurile de raportare şi audit;
f) planul de marketing şi comunicare.
Proiectul integrat de regenerare urbană necesită existenţa unei sinergii între cele trei componente: strategică, exprimată prin strategia de dezvoltare a localităţii, teritorială, exprimată prin planul de urbanism general şi economică, exprimată prin planul multianual de investiţii.
În contextul unei urbanizări eterogene, fără fundamente necesare dezvoltării ulterioare, se resimte nevoia acută de revitalizare și organizare a spațiului după criterii fixe, bine definite.
Livrabile cheie sunt:

1. sistemul informatic cu acces exclusiv administrației locale în care sunt adunate toate datele și pe baza cărora sunt prelucrate propunerile de amenajare cu posibilități de a fi făcute public, de analiză, vizualizare, actualizare în timp real.
2. platformă sau aplicație web pentru vizualizarea proiectelor existente, în derulare sau viitoare.


III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

200000 euro