Regulament


Postat la 18 Septembrie, 2017 ora 00:00 AM


CAPITOLUL 1: Scopul campaniei/regulamentului de desfasurare

 1. Campania intitulată “Propune pentru Bucuresti!” se va desfăşura în decursul anului 2017 şi urmăreste identificarea unor proiecte de interes local iniţiate de cetaţeni, care să poată fi asumate de Municipiul Bucureşti şi implementate prin direcţiile de specialitate/ organismele prestatatoare de servicii publice şi de interes local, începând cu anul 2018, fiind un pas important in complexul proces de bugetare participativă. Proiectul este destinat cetăţenilor care au vârsta de minim 18 ani şi au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti.
 2. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public local iniţiate de cetăţeni;
 3. Campania se va desfăşura în limitele de competenţă ale Municipiului Bucuresti

CAPITOLUL 2: Obiectivele campaniei

Campania “Propune pentru Bucuresti !” are următoarele obiective:
 • Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în Municipiul Bucuresti;
 • Aprofundarea problemelor cheie ale populaţiei pentru identificarea priorităţilor şi soluţiilor de interventie ;
 • Creşterea nivelului de dialog dintre cetăţeni şi administraţia publică;
 • Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetăţenilor în programele de dezvoltare ale Municipiului Bucureşti;
 • Participarea cetăţenilor din Muncipiul Bucuresti la procesul de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate ;
 • Creşterea transparenţei activităţii administraţiei publice locale.

CAPITOLUL 3: Informatii utile pentru initiatorii de proiecte si votanti:


1. Reguli generale:

 1. Pot participa la această campanie persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti şi care au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.
 2. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea de pe site–ul Primăriei Municipiului Bucuresti, dedicată campaniei.
 3. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, toţi cetatenii interesaţi trebuie să îşi creeze un cont de utilizator pe secţiunea menţionata.
 4. Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru prin intermediul secţiunii. Proiectul trebuie să fie sau sa poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Bucureşti şi să vizeze un spaţiu din domeniul public, fapt constatat de către comisia de evaluare a proiectelor.
 5. Orice persoana fizică care are domiciliul sau reşedinţă în Municipiul Bucuresti, a împlinit vârsta de cel puţin 18 ani va putea vota prin intermediul secţiunii, un singur proiect, din fiecare domeniu.
 6. Valoarea totala estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 EUR inclusiv TVA.(echivalentul in lei).
 7. Primăria Municipiului Bucureşti va afişa depunerea proiectelor initiate de cetăţeni la secţiunea dedicată campaniei. Acestea vor fi afişate într-un interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii.
 8. Comisia de evaluare va analiza impactul, viabilitatea proiectelor, va analiza din punct de vedere tehnic şi juridic proiectele propuse si va transmite spre afisare pe site –ul Primăriei Municipiului, la secţiunea dedicată campaniei lista de proiecte declarate eligibile pe care Municipalitatea şi le poate asuma începand cu anul 2018, pentru a fi supuse votului cetăţenilor. Cetăţenii care şi-au creat un cont de utlizator pe secţiunea dedicată campaniei, vor vota aceste proiectele online. În urma ierarhiei votului, acţiunile necesare pentru implementarea unui număr de 20 douăzeci de proiecte prioritare propuse,vor fi incluse în proiectul de buget al Muncipiului Bucuresti pentru anul 2018, ce va fi supus spre adoptare Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin grija direcţiilor de specialitate/organismelor prestatoare de servicii publice de interes local. În funcţie de specificul fiecărui proiect, direcţiile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiţiei.

2. Prevederi bugetare:

 1. Direcţiile de specialitate/ organismele prestatoare de servicii publice de interes local vor efectua toate demersurile în vederea includerii acţiunilor necesare implementării celor 20 de proiecte de interes local, în propunerea de buget pe anul 2018.(ce va fi supusă adoptării Consiliului General al Municipiului Bucureşti). În funcţie de specificul fiecărui proiect, direcţiile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiţiei.
 2. Bugetul propus pentru cele 20 (douazeci) de proiecte selecţionate, pentru anul 2018 este de 4.000.000 EUR, inclusiv TVA- echivalentul in lei. Suma maximă pentru un proiect nu trebuie să depăşească 200.000 EUR inclusiv TVA- echivalentul in lei.
 3. Cuantumul propus poate suferi modificări in funcţie de decizia Consiliului General al Municipiului Bucuresti la aprobarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2018.

3. Domenii de aplicare:

Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din urmatoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Bucureşti:
 1. Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare,aliniamente stradale
 2. Amenjare / Reabilitare spatii publice: ex : mobilier urban, etc
 3. Spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii
 4. Mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei
 5. Infrastructură culturală
 6. Infrastructura socială
 7. Smart City, respectiv Oraş Digital
 8. Sănătate

4.Fisa de proiect:

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
I.1 Titlul proiectului:

Să fie concis şi să se refere preferabil la un anumit rezultat cheie al proiectului.
 
I.2 Domeniul în care se înscrie proiectul:

Specificaţi domeniul în care se înscrie proiectul.
 
I.3 Localizarea proiectului/zona din Bucuresti/Sectorul:

Delimitaţi zona şi specificaţi sectorul în care se doreşte implementarea proiectului.
 
I.4 Durata proiectului:

Estimati durata de implementare a proiectului.
 
I.5 Beneficiarii proiectului:

Specificaţi beneficiarii proiectului.
 
I.6 Iniţiatorul proiectului:

Nume, Prenume, data naşterii, domiciliul/reşedinţa.
 
I.7 Datele de contact ale iniţiatorului:

telefon, email, fax.
 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1 Scopul proiectului:

Proiectul trebuie sa fie de interes local si va cuprinde urmatoarele informaţii :
a)Formularea problemei
b).Obiectivul general al proiectului
c).Domeniul în care se înscrie proiectul
d).Localizarea zonei din Bucuresti unde se doreste implementarea proiectului (delimitati zona şi specificaţi Sectorul) .
 
II.2 Grupul/Grupurile ţintă vizate prin implementarea proiectului:

Specificaţi grupul/grupurile tintă.
 
II.3 Actiunile necesare pentru implementarea proiectului :

Descrieţi acţiunile pe care le consideraţi necesare în scopul implementarii proiectului de către Municipalitate .
a)Acţiunea 1.......
b)Acţiunea 2........
c)Acţiunea 3.........
 
II.4 Justificarea proiectului :

Specificaţi nevoile identificate în zona.
 
II.5 Rezultatele proiectului:

Descrieţi beneficiile obţinute prin implementarea proiectului.
 
III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI
III.1 Costul total al proiectului:

Estimati valoarea totală a proiectului.
Important: Suma maxima /proiect nu poate depăsi 200.000 EUR inclusiv TVA -echivalentul in lei
 

5. Calendarul estimativ al campaniei

 • 18 septembrie – 6 octombrie – perioada în care se vor depune proiectele
 • 9 octombrie – 3 noiembrie – perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor şi va asigura introducerea modificărilor necesare in propunerile de proiect , va afişa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetăţenilor
 • 6 noiembrie – 17 noiembrie – perioada in care cetăţenii înregistraţi care au cel puţin 18 ani împliniţi si domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti sunt invitaţi sa voteze propunerile eligibile de proiect
 • 20 noiembrie – 23 noiembrie –centralizarea rezultatelor votării
 • 24 noiembrie – afişare rezultate finale
Nota : Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate pe site –ul P.M.B. la secţiunea dedicată campaniei.

CAPITOLUL 4: Comisia de evaluare proiecte

 1. Evaluarea proiectelor se va face de către comisia de evaluare , constituită în acest scop.
 2. Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanţi/specialişti ai Municipalităţii.
 3. Analiza tehnică şi juridică a proiectelor se va face de către comisia de evaluare. Comisia analizează conformitatea proiectelor iniţiate cu prevederile prezentului Regulament , cu alte prevederi legale în vigoare precum şi impactul /viabilitatea/fezabilitatea tehnica a acestora.
 4. În cazul în care comisia consideră necesar, poate invita iniţiatorul proiectului pentru informatii suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus. Comisia isi rezerva dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficienta a costurilor din partea Municipalităţii, pentru a putea fi asumate/ supuse votului şi ulterior implementate. Pentru a fi viabile/ fezabile propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
 5. Toate proiectele declarate eligibile de către comisie, urmează să fie afişate la sectiunea dedicată campaniei de pe site –ul Primariei Municipiului Bucuresti şi supuse votului online cetăţenilor care au vârsta de minim 18 ani si domiciliul/reşedinţa în Municipiul Bucureşti .
 6. Secretariatul Comisiei va înainta direcţiilor de specialitate/organismelor prestatoare de servicii de publice şi de interes local, primele 20 douazeci de proiecte prioritare selecţionate, conform analizei tehnice, de legalitate a comisiei şi a votului cetatenilor. În urma ierarhiei votului, acţiunile necesare pentru implementarea unui număr de 20 douăzeci de proiecte prioritare propuse de cetăţeni vor fi incluse în proiectul de buget al Muncipiului Bucuresti pentru anul 2018 , supus spre adoptare Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În funcţie de specificul fiecărui proiect , direcţiile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului General al Municipiului Bucureşti , proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiţiei.

CAPITOLUL 5: Criterii de eligibilitate după care Comisia de evaluare va analiza proiectele propuse

 1. Să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică ;
 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa a Primăriei Municipiului Bucuresti/Organismelor Prestatoare de Servicii Publice şi de interes local şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului Bucuresti ;
 3. Să nu intre in aria altor programe ale Municipalitatii cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanţari nerambursabile
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipalităţii aflate în derulare ;
 5. Sa fie completate conform fişei de proiect ;
 6. Să fie delimitate zonal ;
 7. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect, max.200,000 EUR inclusiv TVA-echivalentul in lei ;
 8. Sa se încadreze în domeniile prevazute in prezentul Regulament.

CAPITOLUL 6: Criterii de selecţie:

 1. Propunerile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice precum şi o estimare mai eficientă a costurilor.

CAPITOLUL 7: Precizari juridice privind utilizarea sectiunii dedicate campaniei

 1. Prin înregistrarea în vederea utilizării secţiunii dedicate campaniei şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta sa folosească datele cu caracter personal.
 2. Secţiunea asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.
 3. Secţiunea prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.
 4. Municipiul Bucureşti nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori.
 5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.

Domenii de aplicare

Infrastructură : Zone pietonale, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale

Amenjare/Reabilitare spatii publice: ex: mobilier urban, etc

Spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii

Mobilitate, accesibilitate, siguranţa circulaţiei

Infrastructură culturală

Infrastructura socială

Smart City, respectiv Oraş Digital

Sănătate

Calendar Campanie

18 septembrie – 6 octombrie 2017 – perioada în care se vor depune online proiectele;

9 octombrie – 3 noiembrie 2017 – perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor şi va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect, va afişa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetăţenilor;

6 noiembrie – 17 noiembrie 2017 – perioada in care cetăţenii înregistraţi care au cel puţin 18 ani împliniţi si domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti sunt invitaţi sa voteze propunerile eligibile de proiect ;

20 noiembrie – 23 noiembrie 2017 –centralizarea rezultatelor votării ;

24 noiembrie 2017 – afişare rezultate finale.